Condicions legals

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MRM Vending S.L.

Telèfon:+34 972.969117

CIF: B-17.448.754

© MRM Vending S.L. Tots els drets reservats.

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI
 

Aquest document (d'ara endavant anomenat "Política de privacitat") té per objecte regular i ús del web que MRM Vending posa a disposició del públic en www.mrmvending.com. La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta "Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DEL WEB
 

L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta " Política de privacitat", els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d' ell amb finalitats o fets il·lícits o contraris al contingut d'aquesta " Política de privacitat", que lesioni els interessos o drets de tercers , o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris. De la mateixa manera, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin al web. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MRM Vending presta el servei, així com no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de MRM Vending SL o de tercers. L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, registres, i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s'ofereix.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de MRM Vending SL o de tercers que han autoritzat el seu ús. Tots els drets estan reservats. L'accés a aquest web està subjecte a les condicions següents: MRM Vending SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs. MRM Vending S.L. no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d' accedir-hi. En cap cas les cookies, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. No es permet, excepte en els supòsits en què MRM Vending SL ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines web de MRM Vending SL diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible al web o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de MRM Vending o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d' una altra persona, empresa o entitat.

 

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT
 

Responsabilitat de MRM Vending S.L. per la utilització de la web. L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web i MRM Vending SL està exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari. L' usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra MRM Vending SL basada en la utilització del web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a MRM Vending SL amb motiu de reclamacions o d'accions legals. Responsabilitat de MRM Vending S.L. pel funcionament del web MRM Vending S.L. exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a MRM Vending SL Així mateix, MRM Vending S.L. s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d' aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control de MRM Vending SL. Responsabilitat de MRM Vending S.L. per enllaços MRM Vending S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret. MRM Vending S.L. s'exonera de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

 

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENTO DE LA LSSICE
 

En compliment de què disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, MRM Vending SL informa els usuaris que les dades de caràcter personal que ens proporcionin quan emplenin el formulari que s'inclou en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels quals és MRM Vending SL, i seran tractades amb la finalitat de poder prestar els serveis corporatius. També es poden incloure llistes de empreses només licitades per tercers que vulguin contactar amb persones o empreses de la demarcació de MRM Vending SL, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relació amb MRM Vending SL; i ser subministrades a persones, entitats o empreses, nacionals o estrangeres, el lloc de residència de les quals pot estar ubicat en països que no disposin d'una normativa de protecció de dades personals equivalent a l'espanyola. El fet d'emplenar un formulari d'aquest web implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. L'usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, de l'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar MRM Vending SL mitjançant correu postal ( C / Santiago Rossinyol , 6 baixos , Blanes , 17300 , Girona ) .

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL
 

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o execució d'aquesta Política de privacitat s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, MRM Vending S.L. i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, MRM Vending SL i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

La direcció

 

 

Condiciones legales

 

POLITICA DE PRIVACIDAD

MRM Vending S.L.

Teléfono:+34 972.334.971

CIF: B-17.448.754

© MRM Vending S.L. Todos los derechos reservados.

ACEPTACIÓN DEL USUARIO
 

Este documento (de ahora en adelante llamado "Política de privacidad") tiene por objeto regular e uso de la web que MRM Vending pone a disposición del público en www.mrmvending.com. La utilización de la web por un tercero le atribuye la condición de usuario, y supone la aceptación plena del usuario de todas y cada una de les condiciones que establece esta “Política de privacidad.

USO CORRECTO DE LA WEB
 

El usuario se compromete a utilizar la web, los contenidos y los servicios de acuerdo con la Ley, esta “Política de privacidad”, las buenas costumbres y el orden público. De la misma manera, el usuario se obliga a no utilizar la web o los servicios que se presten a través de ella con finalidades o hechos ilícitos o contrarios al contenido de esta “Política de privacidad”, que lesione los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la web o sus servicios o impedir un uso satisfactorio de la web a otros usuarios. De igual modo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, estropear los datos, los programas o los documentos electrónicos y otros que se encuentren en la web. El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales MRM Vending presta el servicio, así como no realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en los sistemas mencionados. El usuario se compromete a no introducir programes, virus, macroinstrucciones, mini aplicaciones (applets), controles de tipos ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o puedan causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de MRM Vending S.L. o de terceros. El usuario se compromete a no hacer mal uso de informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, registros, programarlo y, en general, cualquier clase de material accesible a través de la web o de los servicios que se ofrece.

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
 

Esta web y todos sus contenidos, incluidos los textos, los documentos, las fotografías, los dibujos, las representaciones gráficas, las bases de datos, los programas informáticos, así como los logotipos, las marcas, los nombres comerciales y otros signos distintivos son propiedad de MRM Vending S.L. o de terceros que han autorizado su uso. Todos los derechos están reservados. El acceso a esta web está sujeto a las condiciones siguientes: MRM Vending S.L. no es responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces a sistemas externos. MRM Vending S.L. no garantiza que la web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso a la web o por la imposibilidad de acceder. En ningún caso las cookies, u otros medios de naturaleza análoga que se puedan utilizar, servirán para almacenar información que permita identificar la persona física usuaria de la web. No se permite, excepto en los supuestos en los cuales MRM Vending S.L. lo autorice expresamente, establecer enlaces desde portales o webs de terceros a páginas web de MRM Vending S.L. diferentes de la página principal de su portal, accesible en la web o la que la sustituya en el futuro; tampoco se permite presentar las páginas web de MRM Vending o la información que contienen bajo marcos, signos distintivos, marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad.

 

 

RÈGIMEN DE RESPONSABILIDAD
 

Responsabilidad de MRM Vending S.L. por la utilización de la web. El usuario es el único responsable de las infracciones en qué pueda incurrir y de los perjuicios que pueda causar o causarse por la utilización del web y MRM Vending S.L. está exonerado de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del usuario. EL usuario será el único responsable por cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial iniciada por terceras personas contra MRM Vending S.L. basada en la utilización de la web por el usuario. Si es el caso, el usuario asumirá todos los gastos, los costes y las indemnizaciones que se reclamen en MRM Vending S.L. con motivo de reclamaciones o de acciones legales. Responsabilidad de MRM Vending S.L. por el funcionamiento de la web MRM Vending S.L. excluye cualquier responsabilidad que se pudiera derivar por interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivados por causas ajenas a MRM Vending S.L. Así mismo, MRM Vending S.L. se exonera de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo d\'este sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecarga en las líneas telefónicas o a Internet, como también de los daños causados por terceras personas por intromisiones ilegítimas fuera del control de MRM Vending S.L. Responsabilidad de MRM Vending S.L. por enlaces MRM Vending S.L. declina toda responsabilidad respecto de la información que haya fuera de la web, puesto que la función de los enlaces que aparecen es únicamente la de informar al usuario de la existencia de otras fuentes de información sobre un tema concreto. MRM Vending S.L. se exonera de toda responsabilidad del funcionamiento de los enlaces, del resultado obtenido a través de los enlaces mencionados, de la veracidad y licitud del contenido o la información a que se puede acceder así como de los perjuicios que pueda sufrir el usuario en virtud de la información encontrada al web enlazado.

 

 

COMPROMISO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE COMPLIMENTO DE LA LSSICE
 

En cumplimiento del que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, MRM Vending S.L. informa los usuarios que los datos de carácter personal que nos proporcionen cuando rellenen el formulario que se incluye en esta página se recogerán en ficheros la responsable de los cuales es MRM Vending S.L., y serán tratadas con el fin de poder prestar los servicios corporativos. También se pueden incluir listas de emprendidas solo licitadas por terceros que quieran contactar con personas o empresas de la demarcación de MRM Vending S.L., o que tengan o hayan tenido algún tipo de relación con MRM Vending S.L.; y ser suministradas a personas, entidades o empresas, nacionales o extranjeras, el lugar de residencia de las cuales puede estar ubicado en países que no dispongan de una normativa de protección de datos personales equivalente a la española. El hecho de rellenar un formulario de esta web implica que el usuario reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyas, exactas y ciertas. El usuario grabado conserva en todo momento la posibilidad de ejercitar los derechos de oposición, de acceso, de rectificación y de cancelación de datos. Así mismo, y en conformidad con la Ley 34/2002, del 1 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales. En caso de duda, así como para ejercer los derechos mencionados, puede dirigirse MRM Vending S.L. mediante correo postal (C/ Santiago Rossinyol, 6 baixos, Blanes, 17300, Girona).

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL
 

Cualquier controversia surgida en la interpretación o ejecución de esta Política de privacidad se interpretará a partir de la legislación española. Así mismo, MRM Vending S.L. y el usuario, renuncian a cualquiera otra jurisdicción y se someten a la de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que se pudiera acontecer. En el supuesto de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, MRM Vending S.L. y el usuario se someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.

 

La dirección

Prova el nostre servei de forma gratuïta 8 dies sense compromís!

Totes les marques, imatges i noms comercials citats són marques registrades pels seus respectius propietaris. 

C/Ses Falques

17300 Blanes

info@mrmvending.com

 

972.969.117
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon